Dochodzenie i windykacja należności

  • Usługa podstawowa: dochodzenie należności pieniężnych na podstawie jednorazowego zlecenia – klient nie ponosi kosztów usługi. Wynagrodzenie kancelarii stanowią zasądzone od dłużnika koszty zastępstwa procesowego, które kancelaria egzekwuje z jego majątku. Klient ponosi jedynie opłaty sądowe i egzekucyjne, które podlegają zwrotowi z majątku dłużnika.

  • Usługa w zakresie stałego monitoringu i dochodzenia należności:

  • Stały monitoring terminowych należności klienta we współpracy z jego działem księgowości lub biurem rachunkowym

  • Comiesięczny raport kancelarii o stanie przeterminowanych należności i wynikach windykacji

  • Możliwość opatrywania faktur, not odsetkowych i wezwań do zapłaty „pieczęcią prewencyjną” informującą, że płatność jest monitorowana i brak zapłaty w terminie skutkować będzie przekazaniem sprawy do kancelarii radcy prawnego celem dochodzenia należności na drodze sądowej

  • W przypadku opóźnienia w zapłacie przez dłużnika – monit telefoniczny radcy prawnego

  • Pisemne wezwanie do zapłaty na papierze firmowym kancelarii radcy prawnego

  • Dochodzenie należności w drodze ugody lub w postępowaniu sądowym

  • Wszczęcie egzekucji komorniczej oraz stały nadzór nad pracą komornika

  • Na wniosek klienta, współpraca kancelarii z Krajowym Rejestrem Długów S.A. we Wrocławiu