Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

PROGRAM SZKOLENIA: „ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY”

1.Elementy umowy chroniące wierzyciela

 • § Zadatek

 • § Prawo odstąpienia od umowy wzajemnej – zapłata odstępnego

 • § Prawo zlecenia wykonania zastępczego umowy

 • § Prawo naliczenia odsetek za zwłokę

 • § Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

 • § Odszkodowanie umowne – kara umowna

2.Zabezpieczenia rzeczowe

 • § Zastaw

  – rodzaje zastawu
  – zastaw na rzeczach i prawach
  – zastaw na udziałach w spółce z o.o. i akcjach w spółce akcyjnej
  – zaspokojenie wierzyciela z rzeczy obciążonej zastawem
 • § Hipoteka

  – powstanie hipoteki
  – rodzaje hipoteki
  – zaspokojenie wierzyciela hipotecznego
 • § Przewłaszczenie na zabezpieczenie

3.Zabezpieczenia osobowe

 • § Poręczenie cywilne

 • § Weksel

 • § Przystąpienie do długu

 • § Przejęcie długu

 • § Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym

 • § Gwarancja bankowa

 • § Inne niekonwencjonalne sposoby zabezpieczeń

4.Odpowiedzialność karna osoby dającej pozorne zabezpieczenie

5.Ćwiczenia

Zgłoś się na szkolenie!