Prawo pracy

  • Opracowanie i analiza dokumentów związanych z zatrudnieniem, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności, umów o powierzenie mienia, umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umów o świadczenie usług, umów z osobami samozatrudnionymi, umów o przeniesienie praw autorskich, regulaminy pracy, wynagradzania i premiowania, regulaminy korzystania z samochodów służbowych

  • Okresowy przegląd w celu zmniejsza ryzyka roszczeń ze strony pracowników, jak również negatywnych wyników kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

  • Doradztwo prawne dotyczące rozwiązania umowy o pracę

  • Opracowanie projektów dokumentacji kierowanej do reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej oraz projektów wypowiedzenia, rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, porozumienia rozwiązującego umowę o pracę

  • Udział w spotkaniu z pracownikiem

  • Pomoc prawna w sporach sądowych z pracownikami w sprawach ze stosunku pracy, dotyczących m.in.: przywrócenia do pracy, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o prace, odszkodowania związanego z zarzutem nierównego traktowania, odszkodowania za mobbing w miejscu pracy, ustalenia stosunku pracy, zapłaty wynagrodzenia z dodatkiem za pracę nadliczbową, odpowiedzialności majątkowej pracowników itp.