Spory budowlane

 • Prowadzenie negocjacji polubownych w imieniu Klienta w sprawach o zapłatę za prace budowlane w tym prace dodatkowe, zapłatę kar umownych lub kaucji gwarancyjnych

 • Reprezentacja procesowa w sprawach o zapłatę za prace budowlane, w tym prace dodatkowe, zapłatę kar umownych lub kaucji gwarancyjnych

 • Opracowania umów o roboty budowlane

 • Doradztwo w zakresie prawnego zabezpieczania przed niewypłacalnością zleceniodawcy

 • Legalizacja samowoli budowlanej

 • Odwołania od decyzji administracyjnych

 • Przygotowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • Reprezentacja strony przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi

 • Dochodzenie odszkodowań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym

 • Pomoc w bezpiecznym pod względem prawnym doborze miejsca realizacji inwestycji

 • Pomoc prawna w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym rozpoczęcie procesu budowlanego

 • Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę i pozwolenia na rozbiórkę, a także przy właściwym określeniu rodzajów robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

 • Pomoc prawna na etapie oddawania obiektów budowlanych do użytkowania

 • Doradztwo w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gminnej, powiatowej oraz wojewódzkiej gospodarki nieruchomościami

 • Pomoc prawna w zakresie nadzoru powykonawczego

 • Postępowanie w wypadku katastrofy budowlanej

 • Zagadnienia ochrony środowiska związane z procesem budowlanym

 • Realizacja procesu budowlanego w ramach zamówień publicznych

 • Pomoc w zakresie procesu budowlanego i wymagań ochrony środowiska przy projektowaniu i budowie „farm wiatrowych”